Hallituksen tehtävistä tiivistetysti

Mikko Pihlajamäki

Osakeyhtiön kasvu ja menestys perustuvat lähes aina oikeisiin strategiavalintoihin. Oikeista strategiavalinnoista vastaa yhtiön hallitus ja strategian luominen on kiistatta yksi hallituksen keskeisimmistä tehtävistä.

Itse strategia voidaan ymmärtää suunnitelmaksi, jolla kasvu ja menestys saavutetaan. Strategian keskiössä on kilpailuetu – asia, joka mahdollistaa kilpailukyvyn ja kannattavuuden, jotka mahdollistavat mainitut kasvun ja menestyksen.

Omistajanäkökulmasta arvioituna usein hallituksen tärkeimpänä tehtävänä nähdään se, että hallituksen tulee toimillaan mahdollistaa yhtiön kyky tuottaa maksimaalista voittoa omistajille. Tämä näkökulma on hyvin eurooppalainen ja se on myös kirjattu osakeyhtiölakiimme. Omistajille osinkotuotto on taloudellisesti keskeinen asia. Voiton maksimoinnin lisäksi asiaa voidaan arvioida myös kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Tämä tyylillisesti amerikkalainen ajatusmalli lähtee siitä näkökulmasta, että hallituksen tärkeimpänä tehtävänä on yhtiön arvon kasvattaminen, joka luonnollisesti edellyttää kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tässä mallissa keskeistä on se, että hallituksen nimenomaisena tehtävänä on omistajien varallisuudesta huolehtiminen.

Strategian toteuttaminen, kilpailuedun saavuttaminen, voiton maksimointi ja yhtiön arvon kasvattaminen edellyttävät käytännössä sitä, että asiat kyetään laittamaan täytäntöön operatiivisella tasolla jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Avainkysymys asioiden jalkauttamisessa on toimitusjohtajan valinta ja konkreettisessa toimitusjohtajan valinnassa avainkysymys on henkilön sopivuus. Hallituksen tehtävänä on toimitusjohtajan valinta ja onnistuessaan tässä tehtävässään hallitus valitsee nimenomaisesti sopivan henkilön toimitusjohtajaksi.

Liiketoiminnassa kyse ei ole riskien välttämisestä vaan riskien hallinnasta. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että riskienhallinta huomioidaan yhtiön liiketoiminnassa niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Keskeistä on, että riskien hallinta on huomioitu muun muassa henkilövalinnoissa, sopimussuhteissa ja vakuuttamisessa. Edelleen keskeistä on, että liiketoimintapäätöksissä riskiä hallitaan siten, että ennen päätöksentekoa päätettävän asian tausta ja vaihtoehdot selvitetään, jolla voidaan välttää olettamuksiin perustuva päätöksenteko.

Ammattimaisesti toimiva hallitus mahdollistaa yhtiön kasvun ja menestyksen. Usein omistajat valitsevat hallituksen, jolla on laaja-alaista kokemusta, erilaista osaamista ja riittävästi näkökulmia kilpailuedun saavuttamiseksi. Apua ammattimaisen hallituksen muodostamiseksi saa muun muassa Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:ltä.

Kirjoittaja toimii Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n hallituksen varapuheenjohtajana ja toimii hallituksen jäsenenä eteläpohjalaisissa kasvuyrityksissä.