Hallitukset Töihin! -hanke Keski-Suomessa päättyy vuoden lopussa

Arto Maijala, projektijohtaja
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

Hallituspartnerit ovat viime vuosina hakeneet uusia tapoja kehittää yritysten hallitustyötä. Keski-Suomessa tällainen on ollut kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke, joka päättyy 31.12.2023. Alun perin Etelä-Pohjanmaalla kehitetty hanke on hyvä esimerkki eri alueiden välisestä yhteistyöstä.

Hallituspartnerit ovat viime vuosina hakeneet uusia tapoja kehittää yritysten hallitustyötä. Keski-Suomessa tällainen on ollut kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke, joka päättyy 31.12.2023. Alun perin Etelä-Pohjanmaalla kehitetty hanke on hyvä esimerkki eri alueiden välisestä yhteistyöstä.

Kaksivuotinen Hallitukset Töihin! -hanke käynnistyi Keski-Suomessa vuoden 2022 alusta. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää osakeyhtiöpohjaisten pien-, mikro- ja start up -yritysten hallitustyöskentelyä ja siten tukea Keski-Suomen alueen yritystoimintaa.
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry on ELY:n rahoittaman hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on mukana Keski-Suomen Yrittäjät ry.
Hallitukset Töihin! -hankkeeseen ovat voineet osallistua ne keskisuomalaiset osakeyhtiöt, joiden henkilömäärä jää alle 50 hengen ja liikevaihto vuodessa alle 10 milj. euron sekä joiden tase on alle 10 milj. euroa. Hankkeeseen osallistuminen on ollut yritykselle maksutonta, ja tapaamisesta on koostettu yritykselle kehittämisraportti.

Tähän mennessä hankkeeseen on osallistunut 176 yritystä, ja nyt joulukuussa on vielä jäljellä joitakin sovittuja tapaamisia.
Hankkeen tapaamisessa on yritysten edustajille pyritty tuomaan esille hallitustyön merkitys ja siitä saatava hyöty. Aktiivisen ja ammattimaisen hallitustyön merkitystä on korostettu. Yrityksille on hanketapaamisissa suositeltu sitä, että aktiivista ja ammattimaista hallitustyöskentelyä voisi käynnistää aluksi vaikkapa niin, että kokouksia pidettäisiin säännöllisesti nykyisten hallitusjäsenten kesken.
Hankkeeseen osallistuneet ovat arvioineet tapaamisissa sitä, mitä osaamista yrityksen kehittämisessä tarvittaisiin. Arvioinneissa on ilmennyt, että hallituksessa olisi hyvä olla sellainen henkilö, joka pystyisi tuomaan hallituksen toimintaan osaamistaan niiltä osin, mitä yrityksen hallitukselta puuttuu.
Hankkeen avulla ymmärrys hallitustyön merkityksestä on maakunnassa lisääntynyt, mutta yrittäjien halukkuus kehittää yrityksen toimintaa aktiivisen ja ammattimaisen hallituksen avulla on jäänyt toistaiseksi vähäiseksi.

Kaiken kaikkiaan yritystapaamisissa on ilmennyt seuraavaa:

Hankkeeseen osallistuneiden keskisuomalaisten yritysten hallitustyöskentely on liki poikkeuksetta passiivista eli pääsääntöisesti pidetään vain yksi lakisääteinen kokous vuodessa tai kokoustetaan vain silloin, kun jollekin taholle tarvitaan ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Valtaosa eli peräti 84 %:a mukana olleista yrityksistä ei pidä kuin yhden hallituksen kokouksen vuosittain.

Hallitustoiminta on tavoitteiltaan jäsentymätöntä eikä se tue yrityksen toimintaa, vaan jää siitä irralliseksi.
Hallitustyöskentelyn resursseja yrityksen riskienhallinnassa tai operatiivisen ja strategisen toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa ei tunnisteta eikä hyödynnetä. Näin on myös niissä yrityksissä, joissa on useampia kuin yksi omistaja.

Niissä yrityksissä, joissa on jollain tavoin aktiivista hallitustoimintaa, vain muutamissa on hallituksessa riippumattomia ulkopuolisia jäseniä.

Omistajastrategiaa ei ole tehty kirjallisesti 95 %:ssa yrityksistä.

Yli puolessa (63 %) niistä yrityksistä, joissa on useampia omistajia ei ole tehty osakassopimusta.
Yrityksissä ei ole reagoitu myöskään ESG/CSRD/ESRS-asioihin mitenkään. Suurimalle osalle yrityksistä (97 %) vielä ESG/CSRD/ESRS/SDG ovat täysin tuntemattomia. Hankkeeseen osallistuneista yrityksistä moni on kuitenkin jonkin sellaisen yrityksen alihankkija, jonka täytyy ottaa käyttöön ESG/CSRD/ESRS jo vuonna 2024.

Hallituspartnereiden alueellinen yhteistyö kannattaa hallitustyön kehittämisessä. Hallituspartnerit Keski-Suomen Hallitukset Töihin! -hanke ei olisi käynnistynyt ilman tällaista yhteistyötä. On todella tärkeää, että Hallituspartnerit ovat valmiita avoimesti ja aktiivisesti jakamaan tietoaan eri alueilla toteutetuista hallitustoiminnan kehittämishankkeista ja hyvistä käytänteistä.

Arto Maijala
projektijohtaja
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry