KESTÄVYYSRAPORTOINTI – EI KAI SE VIELÄ MEITÄ KOSKE?

Marja-Liisa Lohtander, hallituksen jäsen
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry
Larisa Arminen, hallituksen puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry

Yritysten kestävyysraportointi tuli vuodenvaihteessa osaksi suomalaista lainsäädäntöä ja saimme kirjanpitolakiin kokonaisen uuden luvun; 7. luku Kestävyysraportointi. Tämä uusi kirjanpitolain luku selventää säännösten velvoittavuutta ja vaikutuksia. Mutta koskeeko se jo pk-yrityksiä?

Näinkin voi ajatella, mutta kannattaa pysähtyä hetkeksi aiheen äärelle. Kestävyysraportoinnin velvoittavuus tulee voimaan portaittain alkaen ensin pörssiyrityksistä ja suuryrityksistä, mutta tämä velvoite vaikuttaa myös pk-yrityksiin. Hallituksen on syytä ottaa kestävyysasiat tarkasteluun viimeistään nyt myös pk-yrityksissä.

Kestävyysraportoinnin vaikutukset pk-yrityssektorille tulevat toimitusketjujen kautta. Kun suurempien yritysten on raportoitava kestävyysasioiden vaikutuksia osana omia tilinpäätöksiään, on osa tarvittavista tiedoista kerättävä olennaisista toimitusketjuista. Suomalaisilla pk-sektorin yrityksillä tulee siis olla valmius tuottaa luotettavaa raportointitietoa asiakkaillensa. Toimitusketjuihin saakka ulottuva tietojen raportointivelvollisuus muuttaa totuttua mallia yrityksen tilinpäätösraportoinnista ja kestävyysraportoinnin merkitys tulee vääjäämättä kasvamaan, sillä myös kestävyystiedot on varmennettava riippumattoman tarkastajan toimesta. Todellista siitä tulee, kun suuryritysten on tarkasteltava alihankintaketjujaan ja varmistuttava myös pk-sektorilla toimivien liikekumppaneidensa vastuullisuudesta.

Vastuullisen toiminnan odotukset tulevat pk-sektorille useasta suunnasta sidosryhmien kautta. Rahoituksen saamisen varmistaminen on yrityksen tärkeimpiä taloussuunnittelun alueita. Rahoittajia velvoittaa useat eri kestävän rahoituksen säännökset ja tämä tulee näkymään aiempaa enemmän rahoituksen myöntämiskriteereissä. Yritykset, joiden investoinnit tukevat kestävää kehitystä, tulevat saamaan helpommin rahoitusta.  

Lisäksi kuluttajat ja yrityksen omat työntekijät odottavat yrityksiltä vastuullista toimintaa. Kuluttajat tekevät ostopäätöksiään kestävää toimintaa harjoittavien eduksi ja työntekijät odottavat työnantajiltaan omaan arvomaailmaansa sopivaa työympäristöä ja toiminnan tavoitteita.

Mitä pk-yrityksen hallituksen tulee tehdä?

Hallitus on vastuussa myös kestävyysraportoinnin asianmukaisesta järjestämisestä ja luotettavan tiedon tuottamisesta. Hallituksen tulee siis viimeistään nyt käydä läpi vastuullisuusasioiden kokonaisuutta ja sen vaikutuksia yrityksen toimintaan. Hallituksen jäsenten kannattaa hankkia perusosaamista kestävyysasioihin ja lähteä rakentamaan toimivan johdon kanssa mallia, jonka avulla vastuullisuus saadaan osaksi yrityksen strategiaa ja riskienhallintaa.

Tärkeintä on nyt lähteä liikkeelle ja varmistaa, että vastuullisuus ja sen raportointi saadaan luontevaksi osaksi yrityksen toimintaa ja tavoitteita. Vastuullisuutta kannattaa viestiä myös vapaaehtoisesti ja hyödyntää sen tuomat mahdollisuudet. Ilman konkreettisia toimenpiteitä ja sitä, että pystytään aidosti näyttämään kehittyminen vastuullisuusasioissa, ei päästä pitkälle ja harhaanjohtava viestintä voi tehdä yrityksen maineelle vain hallaa.

Hallituksen tulee nyt varmentaa, että yrityksessä on riittävästi osaamista vastuullisuusasioiden huomioimisessa ja luoda mahdollisuudet vastuullisuuden kehittämiseen. Kuten kaikessa yrityksen kehitystyössä, hyviä liikkeelle lähtemisen tapoja ovat nykytilanteen arviointi, selkeiden ja mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden seuraaminen. Toteuttamisessa on huomioitavaa vastuullisuusasioiden etenemisen jatkuva arviointi.

Yrityksen sidosryhmät kannattaa ottaa mukaan arvioimaan yrityksen tekemää vastuullisuustyötä ja siinä onnistumista. Yrityksen omilta sidosryhmiltä on saatavissa arvokasta palautetta, näyttääkö yritys tekevän vastuullisuuden kehittämisen suhteen oikeita asioita ja onko kehittyminen ollut riittävää. Kannattaa myös kiinnittää huomiota vastuullisuudesta viestimiseen. 

Lue vielä tämä:

Milloin kestävyysraportointi velvoittaa?

Kestävyysraportoinnin velvoittavuus astuu voimaan portaittain pääosin yrityksen koon mukaisesti:

Suurten pörssiyritysten ja nk. PIE-yritysten (yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen) tulee laatia kestävyysraportointi 1.1.2024 alkavilta tilikausilta, suuryritysten on raportoitava kestävyysasiat 1.1.2025 alkavilta tilikausilta ja pienemmät yritykset tulevat perästä.

Suuryritys on yritys, jonka osalta vähintään kaksi seuraavista rajoista ylittyy sekä päättyneeltä että sitä edelliseltä tilikaudelta: taseen loppusumma vähintään 20 miljoona euroa, liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa ja henkilökuntamäärä keskimäärin 250 henkilöä.

Missä kestävyysraportoinnin tiedot annetaan?

Mikäli kestävyyysraportointi velvoittaa, on tiedot annettava osana yrityksen toimintakertomusta tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. On huomioitava, että tällöin myös kestävyysraportoinnin tiedot on varmennettava eli yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja. Tämä tulee olemaan useimmiten yrityksen tilintarkastaja, joka on suorittanut kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyyden.

Kestävyysraportointi on asia, joka on hyvä löytyä pk-yritysten hallitusten kokousten esityslistalta vielä tänä keväänä.

Kirjoittajat:
Marja-Liisa Lohtander, hallituksen jäsen ja Larisa Arminen, hallituksen puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry