Nokian kaupunki vahvisti kuntayhtiöidensä hallitusosaamista – ensimmäiset omistajasta riippumattomat hallitusjäsenet rekrytoitiin Hallituspartnerit-verkostosta

Hallituspartnerit ry Tampere

Jokainen Hallituspartnerien kautta valituksi tullut henkilö nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi, koska heillä on HHJ- ja HHJ PJ -tutkintojen lisäksi vahva ja monipuolinen kokemus hallitustyöstä. Tässä roolissa heillä on avainasema hallitustyöskentelyn kehittämisessä.

”Yhtiöissä tehdään mittavia taloudellisia päätöksiä, mikä edellyttää monipuolista hallitusosaamista. On hyvä muistaa, että omistajasta riippumattomat jäsenet tuovat tukea myös poliittisesti valituille hallitusjäsenille”, Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen toteaa.

Nokian kaupunki vahvistaa vetovoimaansa panostamalla asukkaita ja yrityksiä houkutteleviin puitteisiin. Kaupungin merkittävä investointiohjelma edellyttää vahvaa osaamista myös kuntayhtiöiden hallituksilta. Kesällä toteutettu hallitusten puheenjohtajien rekrytointi kuntakonsernin tytäryhtiöihin on uusi askel myös uudistetun kuntalain jalkauttamisessa.

Nokian kaupungin väkiluku on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Kuntien välisellä muuttovoitolla mitattuna sijoitus on Suomen 10. viimeisten 12 kuukauden aikana. Työllisten nettomuuttovoitolla mitattuna Nokia piti Pirkanmaan kärkisijaa vuonna 2021, ja valtakunnallisesti tarkasteltuna sijoitus oli 6. Nokia pärjää hienosti myös kuntien imagotutkimuksissa ja yrittäjien gallupeissa, mikä on ollut omiaan vahvistamaan myös yritysten tuloa paikkakunnalle.

Vetovoimaisuus edellyttää investointeja

Nokia panostaa vahvasti rakentamiseen. Viime aikoina on rakennettu paljon kerrostaloja, mutta tyypillisin uusi tulokas on edelleen omakotitaloon muuttava nuori perhe.

Kaupunginjohtaja Eero Väätäisen mukaan Nokian kaupunki haluaa luoda houkuttelevat puitteet, koska ne korreloivat kunnan vetovoimaan. ”Muutaman viime vuoden aikana olemme investoineet 100 miljoonalla eurolla, ja edessä on vähintään samansuuruiset investoinnit.” Investointiohjelma sisältää uusia kouluja sekä uuden sosiaali- ja terveysaseman, joka avattiin kuluvan vuoden elokuussa. Parhaillaan rakennetaan palloiluhallia. Työohjelmassa on vielä kaksi uutta koulua ja uimahalli. ”Vahva investointiohjelma tuo mukanaan myös velkaa, mutta velan taso on kuitenkin vielä maltillinen, noin 3200 euroa per asukas.”

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöt

Nokian kaupungin konsernissa on neljä tytäryhtiötä, jotka hoitavat kaupungille kuuluvia tehtäviä yhtiömuotoisesti kaupungin omistamina: Nokian Vesi Oy, Nokian Vuokrakodit Oy, Nokian jäähallit Oy ja kehitysyhtiö Verte Oy. Nokian Jäähallit Oy:ssä on urheiluseuroilla omistusta noin 3 prosenttiyksikön verran.

Pienestä lukumäärästä huolimatta yhtiöiden merkitys kaupungille on tärkeä paitsi niiden toiminnan kautta, myös taloudellisesti. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 19 miljoonaa euroa, ja taseiden arvo on yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.

Uudistettu kuntalaki edellyttää toimialan asiantuntemusta

Kuluvan vuoden kesällä Nokian kaupunki valitsi ensimmäisen kerran konserniyhtiöidensä hallituksiin omistajasta riippumattomia hallituksen puheenjohtajia. Aikaisemmin puolueet sopivat keskenään tytäryhtiöiden hallituspaikkajaosta ja päättivät sisäisesti, ketkä tulivat kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja tytäryhtiöiden hallituksiin. Käytännössä kaupunginhallituksen tehtävä oli siirtää tämä tieto yhtiökokouksen edustajalle käyttämättä omaa harkintavaltaansa asiassa.

Kuntayhtiön hallitustyö ei ole lautakuntatyötä.

Eero Väätäinen huomauttaa, että hallitusten uusien puheenjohtajien nimityksiin ei liittynyt pettymystä tehtävässä aikaisemmin toimineisiin henkilöihin, heidän osaamiseensa tai motivaatioonsa. ”Kyse oli nimenomaan tavasta, jolla rekrytointi tytäryhtiöiden hallituksiin tapahtuu. Uudistuneen kuntalain mukaan kunnan tytäryhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Valtuusto oli hyväksynyt hallintosäännön ja konserniohjeet, joissa todetaan, että kaupunginhallitus vastaa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista. Siitä ei vastaa puolueet eikä valtuusto, vaan kaupunginhallitus.”

Toimitaan kaupunginvaltuuston päätösten mukaan

Kaupunginjohtaja esitteli uudistusprosessin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaupunginvaltuuston iltakoulussa. Prosessi tapahtuisi kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen ajoittui keskelle valtuustokautta. Toinen vaihe ajoittuisi kahden vuoden päähän, kun valtuustokausi päättyy.

Kaikilta hallitusjäseniltä edellytetään toimialan tuntemusta ja kuntalain edellyttämää pätevyyttä.

Esityksen mukaan ensimmäisessä vaiheessa rekrytoidaan yksi omistajasta riippumaton hallitustyön asiantuntija jokaisen tytäryhtiön hallitukseen. Vaiheessa kaksi tytäryhtiöiden hallitusten jäsenistä 1/3 voi olla omistajasta riippumattomia ja 2/3 poliittisesti nimettyjä henkilöitä. ”Riippumattomat hallitusjäsenet tuovat hallitustyöhön ja johtamiseen vahvaa näkemystä ja osaamista. Tämän ohella, koska yhtiöiden omistaja on julkisyhteisö, puoluepoliittiset taustat eivät voi olla esteenä hallitusjäsenyydelle. Kaikilta jäseniltä kuitenkin edellytetään toimialan tuntemusta ja kuntalain edellyttämää pätevyyttä.”

Hyvä valmistelu – ripeä toteutus

Kaupunginhallitus nimitti rekrytointityöryhmään kaupunginjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan, jotka valtuutettiin määrittämään haettavien henkilöiden osaamisprofiilit ja päättämään hakuprosessista. ”Teimme avoinna olevista tehtävistä matriisin, johon kirjasimme rekrytoitavien henkilöiden osaamisvaatimukset suhteessa kunkin kuntayhtiön tilanteeseen, niiden tavoitteisiin ja haasteisiin, ja joidenkin yhtiöiden osalta myös merkittäviin taloudellisiin panostuksiin. Esimerkiksi Nokian Vesi Oy:llä on työn alla useamman kymmenen miljoonan euron jätevesipuhdistamoinvestointi. Tältä pohjalta lähdettiin kartoittamaan kriteerit täyttäviä henkilöitä.”

Yhtiöissä tehdään mittavia taloudellisia päätöksiä, mikä edellyttää monipuolista hallitusosaamista.

Eero Väätäisen mukaan tapaaminen Hallituspartnerit Tampereen kuntapalveluista vastaavan Asko Koskisen kanssa järjestyi joustavasti. ”Askon kanssa keskustelimme miten Hallituspartnerit voisi tukea meitä uusien hallitusjäsenten rekrytoinnissa. Heidän hakuprosessinsa oli mielestämme luotettava, ja päätimme käynnistää haun kahteen suurimpaan kuntayhtiöömme Hallituspartnerien kautta. Toimeksianto ei tuonut meille velvoitetta rekrytoida Hallituspartnereiden kautta, vaan myös muut kanavat olivat meille mahdollisia vaihtoehtoja.”

Asko Koskinen arvostaa tapaa, jolla Nokian kaupunki hoiti rekrytointiprosessin. ”Kaupunginjohtaja Eero Väätäisen ja tuolloin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimineen Arja Laitisen ja hallituksen puheenjohtajana toimineen Jari Haapaniemen kanssa keskustellessani kävi selväksi, että he olivat muodostaneet selkeän käsityksen tarvittavasta osaamisesta. Hyvän briifauksen ansiosta meidän oli helppo tarttua toimeksiantoon, ja prosessi pystyttiin hoitamaan nopealla aikataululla.”

Kahden puheenjohtajan sijasta valittiin kolme

Rekrytointityöryhmää ilahdutti hakemuksia lähettäneiden kandidaattien määrä ja osaaminen. ”Haastattelimme kuhunkin yhtiöön potentiaalisimmat henkilöt. Useimmat – elleivät kaikkikin – heistä olisivat voineet tulla valituiksi. Loppujen lopuksi päätimme valita heidän joukostaan hallituksen puheenjohtajan kolmeen tytäryhtiöön.” Nokian Vuokrakodit Oy:öön valittiin Petri Olkinuora, Nokian Vesi Oy:öön Pekka Sirviö ja Verte Oy:öön Ari Virtanen. Neljännen kuntayhtiön, Nokian Jäähallit Oy:n, hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela.

Jokainen Hallituspartnerien kautta valituksi tullut henkilö nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi, koska heillä on HHJ- ja HHJ PJ -tutkintojen lisäksi vahva ja monipuolinen kokemus hallitustyöstä. ”Kandidaattien tason perusteella oli mielestämme selvää, että he kaikki voivat toimia puheenjohtajina. Tässä roolissa heillä on avainasema hallitustyöskentelyn kehittämisessä.”

Ammattitaitoisesti hoidettu prosessi puolin ja toisin

Rekrytointiprosessi käynnistettiin kuluvan vuoden huhtikuussa, ja valmista piti olla jo kesäkuun yhtiökokouksiin mennessä. Toimeksiannon osapuolet ovat tyytyväisiä tuloksiin.

Eero Väätäisen mukaan valittaville henkilöille maksettavat palkkiot aiheuttivat jonkin verran jännitettävää. ”Mietimme voisiko tarjoamamme palkkion määrä olla este hallitustehtävän vastaanottamiselle.” Rahan riittävyyteen liittyvät huolet osoittautuivat kuitenkin turhiksi kaikkien haastateltujen kandidaattien kohdalla. ”Edettyään jo pidemmälle työelämässä heillä tuntui olevan näkökulma, että jos he tällä tavalla voivat antaa omaa osaamistaan yhteiskunnan käyttöön, niin se on jo yksi palkinto. Kaikki näyttävät myös sitoutuneen Hallituspartnerien näkemykseen, että kuntaomisteisten yhtiöiden hallitusten osaamista halutaan tukea. Oli hienoa kuulla nämä asiat haastatteluissa.”

Mietimme voisiko tarjoamamme palkkion määrä olla este hallitustehtävän vastaanottamiselle.

Rekrytointiprosessin toteutuksesta vastannut Hallituspartnerit ry:n jäsen Ilkka Pohjoismäki painottaa hyvän valmistelun ja toimivien verkostojen merkitystä. ”Prosessin aikana olimme kartoittaneet kaupungin painopistealueet kokemuksen ja osaamisen suhteen. Kaupunki oli hyvin tietoinen osaamisalueista, joita he odottivat löytävänsä hallitusten puheenjohtajahaussa. Prosessi hoidettiin alusta alkaen myös heidän osaltaan hyvin ammattimaisesti. Yhdessä sovimme, että keskitämme haut Helsingin, Tampereen ja Turun Hallituspartnereiden jäsenistöön. Hausta tiedotettiin myös valtakunnallisessa Hallituspartnereiden sisäisessä LinkedIn-ryhmässä. Lähetimme myös täsmähakuja hakukriteerit täyttäville henkilöille.”

Pohjoismäki on tyytyväinen haun tuloksiin ja yhteistyöhön Nokian kaupungin kanssa: ”Saimme saman määrän hakemuksia kuin normaaleissa yksityissektorin hallitusjäsenhauissa, mikä yllätti meidät positiivisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä myös hakemusten laatuun. Vaikka haku koski kahta yhtiötä, Nokian kaupunki valitsi myös kolmanteen yhtiöönsä, Verte Oy:öön, puheenjohtajan verkostomme kautta saatujen hakemusten perusteella.”

Hän toteaa, että prosessi yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa oli erittäin miellyttävä tehtävä: ”Tehtävä sujui nopeasti, joustavasti ja erittäin ammattitaitoisesti tilaajan puolelta, ja Nokia sai ammattitaitoiset hallitusten puheenjohtajat omistamiinsa yhtiöihin”.

Kuntayhtiön hallitustyö ei ole lautakuntatyötä

Kaupunginjohtaja esitteli rekrytointityöryhmän työn tulokset kaupunginhallitukselle. Esitykseen saatiin vahva tuki, ja kaupunginhallitus päätti nimityksistä yksimielisesti. ”Vaikka uudet hallitusten puheenjohtajat nimitettiin kesken valtuustokauden, väistyvät puheenjohtajat ottivat tapahtuneen vastaan erittäin ammattimaisesti.” Eero Väätäinen arvioi, että Nokian kaupungilla on erittäin hyvät mahdollisuudet siirtyä seuraavaan vaiheeseen uuden valtuuston aloittaessa kautensa kahden vuoden kuluttua. ”On hienoa, että politiikka ymmärsi osakeyhtiölain mukaisen hallituksen vastuun. Yhtiöissä tehdään mittavia taloudellisia päätöksiä, mikä edellyttää monipuolista hallitusosaamista. Kysymys ei todellakaan ole lautakuntatyöstä. On hyvä muistaa, että omistajasta riippumattomat jäsenet tuovat tukea myös poliittisesti valituille hallitusjäsenille.”

Kysymykseen ”Saitteko mitä halusitte?” Eero Väätäinen vastaa nauraen: ”Kyllä saimme, ja saimme myös hyvän kokemuksen Hallituspartnereista, joiden hallitusjäsenten jäsenvälityspalvelua voin suositella ilman mitään varaumia. Se on meille varsin potentiaalinen hallitusjäsenten rekrytointikanava myös tulevaisuudessa. Laajemmatkin henkilöhaut mahdollistava valtakunnallinen partneriverkosto on plussaa.”