Omistajastrategia vauhdittaa yrityksen kasvua ja menestystä

Tapani Koski
Hallituspartnerit Helsinki

Hyvin käsiteltynä ja viestittynä omistajastrategia on merkittävä menestystekijä yritykselle.

Hallituksen tehtävä on kanavoida omistajien tahto yritykseen. Siksi omistajatahdon kirkastaminen ja hyvä kommunikointi luovat hallitustyölle kestävän perustan. Omistajatahto kiteyttää, mitä omistajat yritykseltä haluavat. Omistajastrategian määrittely vahvistaa omistajuutta ja sen linjaukset luovat perustan hallitustyölle ja yrityksen strategialle.

Omistajastrategian selkeyttäminen vahvistaa omistajuutta

Omistajuuden merkitys on noussut yritystoiminnassa entistä tärkeämmäksi. Omistajat toimivat yrityksen eteenpäin vievänä voimana ja vastaavat sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Siitä huolimatta omistajien tahdon määrittely ja sen kanavointi yrityksen tavoitteisiin saattaa jäädä vähemmälle huomiolle.

Omistajuuden kehittymiseen liittyy myös itsessään monia haasteita. Tiensä alussa olevia yrityksiä johdetaan usein hyvin intuitiivisesti. Jotta toiminta kehittyisi, on tärkeää erottaa yrittäjän ja yrityksen tavoitteet toisistaan, sekä pohtia, millainen omistajarooli olisi yrityksen kannalta tuloksekkain.

Perheyrityksissä puolestaan haasteina voivat olla perheenjäsenten erilaiset roolit ja vastuut yrityksessä.

Omistuksen laajentuessa ja esimerkiksi pääomasijoittajan tullessa mukaan yritykseen, on tarpeen varmistaa, että omistajien erilaiset lähtökohdat saadaan tukemaan yrityksen yhdensuuntaista kehitystä. Esimerkiksi riskinoton ja kansainvälistymisen suhteen tulisi hahmottaa omistajien intressejä tukevat reunaehdot. Sama koskee yrityksen kumppanuuksia ja yritysrakenteen kehittämistä.

Omistajastrategia vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä

Monet omistajat miettivät asioita tahollaan, mutta haasteena on tarkastelun kattavuus ja oikea fokus. Omistajastrategian kehittämisessä on hyödyllistä tarkastella yrityksen historiaa, tulevaisuutta, tavoitteita ja tarkoitusta yrityksen kehitysvaihe huomioiden. Usein itse prosessi on lopputulosta tärkeämpi.

Kun omistajatahto on määritelty, linjauksia on hyvä käsitellä yrityksen hallituksessa, jotta hallitus voi omalta osaltaan tukea niiden toteutumista. Prosessi antaa hyvän pohjan hallitustyön tekemiselle ja jäsenten mahdollisille rooleille. Lisäksi on tärkeää, että yrityksen kehittämistä koskevat linjaukset viestitään johdolle ja avainhenkilöille, jotta ne kanavoituvat yrityksen toimintaan.

Omistajastrategian käsittely luo uutta energiaa ja vauhdittaa kasvua

Kokemuksen mukaan omistajastrategian käsittelyn yhteydessä käydyt keskustelut voivat tuoda esiin uusia mahdollisuuksia, joita yrityksessä ei aiemmin ole osattu hyödyntää. Prosessin myötä yhteisymmärrys yrityksen sisällä lisääntyy. Käsittely selkeyttää suuntaa ja antaa uutta energiaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Omistajastrategia tukee ja vauhdittaa siten pk-yrityksen kasvua ja menestystä.