Strateginen diversiteetti

Joni Simunaniemi, hallituksen jäsen
Future Board ry

Keskustelu diversiteetistä eli monimuotoisuudesta käy nykyisin hyvin aktiivisena. Diversiteetti soveltuu myös hyvin strategiseksi työkaluksi ongelmanratkaisuun yrityksissä. Pitkällä tähtäimellä saavutetut edut voivat olla arvokkaita liiketoiminnan rakentamisessa kestäväksi.

Diversiteettiä edistäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

– koulutustausta
– kasvuympäristö
– arvot
– työtausta
– sukupolvi

Diversiteetin lisääminen hallituksissa voi auttaa yrityksiä kohtaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita. Yksi tulevaisuuden yritysten toimintaa haastava asia voi olla esimerkiksi sosiaalinen vastuullisuus ja muuttuva lainsäädäntö. Hallituksilla voi olla haasteita kyetä vastaamaan näihin riittävällä nopeudella. Myös ihmiset, joilla on kokemusta pitkältä ajalta ja jotka ovat nähneet erilaisia haastavia aikoja, voivat tuoda hallitukseen turvaa ja tukea vaikeiden aikojen keskelle.

Hallituksessa jäsenten erilaisista taustoista on hyötyä myös ideoiden tuottamisessa. Oikeassa
ilmapiirissä keskustelusta tulee rikkaampaa ja näin saadaan erilaisia näkemyksiä asioihin. Ja
todennäköisesti silloin tuotetaan enemmän aidosti erilaisia näkemyksiä ja ratkaisuvaihto-ehtoja kuin yksipuolisesti rakentuneessa ryhmässä. Puheenjohtajalla on ratkaiseva merkitys tällaisen ilmapiirin luomisessa.

Hallituksen voi koota valitsemalla ympäriltään tutut ihmiset hallitukseen, mutta tämä ei välttämättä tuota uusia ja kekseliäitä ratkaisuja. Mitä enemmän samankaltaisuuksia ryhmän jäsenillä on, sen yksipuolisempia ratkaisut todennäköisesti ovat. Osaamisperusteisesti ja tavoitteisiin rakennettu hallitus todennäköisesti tuottaa yritykselle enemmän arvoa. Vielä enemmän arvoa saadaan, jos hallituksen eri jäsenet kykenevät tukemaan ja auttamaan toimitusjohtajaa tavoitteiden saavuttamisessa. Toimitusjohtajatkaan eivät ole kaikkien alojen asiantuntijoita ja tässä hallitus voi täydentää osaamista.

Diversiteetti on myös viestintää. Sillä kerrotaan, että yritykseen ja sen eri johtoportaisiin ovat
tervetulleita erilaiset ihmiset. Tämänkaltainen viestintä voi auttaa esimerkiksi saamaan
työhakemuksia laajemmin ja ihmiset voivat haluta töihin yrityksiin, jotka viestivät ulospäin
monimuotoisuudestaan.

Diversiteetin voi valjastaa myös strategiseksi työkaluksi, jolla pyritään saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Hallitukseen tarvittavien uusien jäsenten etsiminen on helpompaa, kun tiedetään mihin suuntaan halutaan mennä ja kun tavoitteet ovat tiedossa. Tällöin tiedetään, millaisia ihmisiä hallitukseen halutaan etsiä.

Esimerkkejä diversiteetin tuomista hyödyistä

Esimerkki – Uuden asiakassegmentin ymmärtäminen
Pitkäikäisellä vaateketjulla on ollut haasteita myynnin kanssa verrattuna aiempiin vuosiin.
Yrityksen hallitus on osaavaa, mutta ei ehkä ymmärrä kasvavan uuden ostovoimaisen sukupolven maailmaa ja ostokäyttäytymistä. Tällöin yritys voisi hankkia hallitukseensa jäseneksi henkilön, joka edustaa tuota sukupolvea. Tällaiset jäsenet voisivat edustaa sukupolveaan ja samalla tuoda uudenlaista näkemystä. Tällöin hallituksella on mahdollisuus auttaa yritystä huomioimaan paremmin kasvavan asiakaskunnan asettamat vaatimukset.

Esimerkki – Asiakkaiden tarpeiden varmistaminen
Yrityksen asiakaskunta kokee, että heidän tarpeitaan ei ymmärretä riittävästi ja asiakkaat alkavat etsiä ratkaisua toisaalta. Ongelmasta kuultuaan yritys päättää kuitenkin yllättäen ottaa hallitukseensa asiakkaan edustajan auttamaan yrityksen palvelun kehittämisessä ja vastaamaan asiakkaiden uusiin tarpeisiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että asiakkaan ottaminen mukaan hallitukseen luo asiakkaalle kaksoisroolin. Tämä voi näyttää toisten asiakkaiden silmissä ongelmalliselta.

Esimerkki – Monipuolisesti toimitusjohtajaa auttava
Yrityksellä on halu pyrkiä uudistamaan nykyisen toimitusjohtajan avulla toimintaa uuteen suuntaan. Hallitus on kuitenkin jämähtänyt katselemaan toimintaa vain lukujen valossa ja tarkkailemaan toimitusjohtajan toimintaa. Toimitusjohtajalla on myös hankaluuksia saavuttaa tiettyjä tavoitteita, jotka eivät ole hänen osaamisalaansa. Omistajat haluavat vaihtaa hallituksen jäseniä sellaisiin, jotka tukevat ja auttavat toimitusjohtajaa paremmin saavuttamaan tavoitteensa. Jäsenvalinnoissa kiinnitetään osaamisen lisäksi erityisesti huomiota kykyyn ja halukkuuteen auttaa toimitusjohtajaa hänen työssään. Uusilta hallituksen jäseniltä odotetaan myös panostusta kokousten ulkopuolelta. Kaksi jäsenistä vaihdetaan. Toinen auttaa hallitusta katsomaan eteenpäin rohkeammin ja rakentaa päätöksentekoa varmempaan, mutta rohkeampaan suuntaan. Toinen auttaa toimitusjohtajaa ymmärtämään paremmin osaamisaluetta, joka ei ollut hänelle ennestään tuttu ja samalla auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Joni Simunaniemi
Future Board ry:n hallituksen jäsen

Tämän kirjoituksen tuottamiseen ei ole käytetty apuna tekoälyä.