Treilin hallitustyössä osaamiseen yhdistyy ennakkoluulottomuus, visiointikyky ja eri toimialojen yhdistämisen taito

TEEMA: ARVOT JA VASTUULLISUUS
Hallituspartnerit Tampere

Strategiakeskustelu on vahvasti läsnä Treili Oy:n hallitustyöskentelyssä. Hallituksen rooli korostuu pohdittaessa sitä minkälaisen strategisen haasteen osaajapula asettaa sosiaalialan toimijoille. Tarvitaan rohkeutta miettiä alalla ennen näkemättömiä ratkaisuja.

Toimitusjohtaja Leena Lehtosen mukaan parhaimmat onnistumisen mahdollisuudet ovat niillä, jotka osaavat yhdistää eri toimialojen osaamista liiketoiminnan tueksi ja vahvuudeksi.

Treili tunnetaan kantaaottavana muutoksen mahdollistajana ja totuttujen tapojen tuulettajana. Hyvinvointialueiden aloittaessa ja osaajapulan vallitessa tarvitaan rohkeutta miettiä alalla ennen näkemättömiä ratkaisuja.

Treili on hieman poikkeuksellinen osakeyhtiö sikäli, että sen osakekannan omistaa kokonaisuudessaan yhtiön perustaja Sopimusvuorisäätiö. Osa hallitusjäsenistä työskentelee paitsi Treilin myös Sopimusvuorisäätiön hallituksessa. Heitä voidaan ajatella Treilin omistajina, vaikka omistajuus säätiön omistajuuden vuoksi onkin melko kasvoton. Treilin yhtiökokouksessa säätiön hallitus kokoustaa omistajan roolissa. ”Säätiöomistus muodostaa oman nyanssinsa Treilin hallitusjäsenten rooliin. Tätä taustaa vasten sanoisin, että hallituksessamme on aina ollut sitoutumattomia jäseniä”, Treilin toimitusjohtaja Leena Lehtonen toteaa.

Hallituksen täydentäminen ja hallitusjäsenten haku on ollut yhtiön ja säätiön omien verkostojen varassa. Treili hyödynsi hallitustyön ammattilaisten foorumia ja rekisteriä ensimmäisen kerran keväällä 2022.  Tuolloin hallitustyöhön tulivat mukaan Hallituspartnerit ry:n jäsenet Pia Pursiainen ja Pirjo Virtanen.

Hyvä kysymys on tärkeämpi kuin hyvä vastaus

Leena Lehtonen on aina ollut tyytyväinen Treilin hallitusjäseniin ja -työskentelyyn, mutta kevään rekrytointi on tuonut työskentelyyn uudenlaista ryhtiä. ”Ammattitaitoisilla hallitusosaajilla on hallitustyöprosessi hallussaan eri tavalla, mikä on tuonut työskentelyyn uusia tuulia. Olen kiitollinen muun muassa siitä, että he kysyvät hyviä, oikeita kysymyksiä toimivalta johdolta. Sitähän sanotaan, että hyvä kysymys on tärkeämpi kuin hyvä vastaus.

Vahvan perustuksen päälle on hyvä rakentaa uutta

Treilillä on ollut perustoimiva hallitustyö rakenteineen, käytäntöineen ja kalentereineen, mutta merkittävää kehitystäkin on tehty. Lisäpuhtia kehitystyöhön löytyi HHJ-kurssilta. Vaikka kurssilla käsitellyt asiat eivät olleet outoja ja uusia, ne uudistivat ajattelua.

Viime aikoina Treilin hallitus on keskittynyt Corporate Governance -tyyppiseen ajatteluun; mitä on hyvä hallintotapa Treilillä. ”Olemme pyrkineet kehittämään systemaattisesti sitä miten johdamme järjestelmää ja miten pystymme valvomaan sitä. Strategiakeskustelu on vahvasti mukana. Siihen käytämme hallituksen kokouksissa paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin.”

Osana hyvän hallintotavan kehittämistä on määritetty hallinnon vuosikello, joka on ryhdittänyt hallituksen roolia entisestään. ”Se on yksi A4, jossa kuvataan päätöksentekomme ja organisointimme hallituksesta johtoon, esihenkilöihin ja työntekijöiden kanssa käytävään yhteistoimintaan asti. Vuosikello etenee kaikilla niin että toiminnot ryhmittyvät toisiinsa nähden oikein ajallisesti.” Hallituksen kokousten, joita on vuodessa suunnitellusti 10, teemat on määritelty ja jaoteltu vuosikellossa valvonta-, liiketoiminnan turvaamis- ja strategiafunktion mukaan.

Strategiakeskustelun painotuksen myötä on lisätty vuoropuhelua hallituksen ja johdon välillä. Mukana on koko toimiva johto – toimialajohtajat sekä viestintä, rekrytointi ja HR – joka osallistuu hallituksen kokouksiin kerran tai pari vuodessa. Toimitusjohtaja ja talouspäällikkö osallistuvat kaikkiin hallituksen kokouksiin. ”Tämä on mielestäni edistänyt työskentelyä: ei jäädä irralliseksi vaan tunnemme toisemme.”

Viime vuonna käynnistettiin johtamisen kehittämisen ”Kartalle” -valmennus, joka koski koko johtamisen organisaatiota. Hallitukselle ja johdolle oli oma yhteinen koulutus, ja johdolle ja esihenkilöille omansa. ”Tavoitteenamme oli kehittää johtamiskulttuuri, jonka kaikki allekirjoittavat ja jonka mukaan me kaikki yhdessä pystymme etenemään. Valmennuksen avulla laajensimme näkökulmaa toimitusjohtajasta ja talouspäälliköstä niin, että se kattaa arjen toiminnan kokonaisvaltaisesti.”

Strategiakeskusteluun käytämme hallituksen kokouksissa paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin.

Formuloitujen kokousten lisäksi käydään myös vapaamuotoisempaa keskustelua. ”Nykyään meillä on kerran tai kaksi vuodessa aamupäiviä, joissa ei ole esityslistaa. Sisältö on vapaata keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Tämä on koettu varsin toimivaksi.”

Hallitukselle maksettavat palkkiot otettiin käyttöön nelisen vuotta sitten. Siihen asti edettiin enemmän tai vähemmän talkoohallituksella. ”Palkkiot ovat tärkeitä vaikka ne eivät ole suuria. Ne ovat kantaa ottava viesti siihen, että hallitusjäsenet antavat osaamisensa organisaatiomme käyttöön.”

Hyvinvointialueiden käynnistyminen heijastuu myös hallitustyöhön

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tässä yhteydessä puhutaan taloudellisten resurssien riittävyydestä ja keskustelu hoitajamitoituksesta ja osaajapulasta käy kuumana. ”Kyseessä on suuri muutos, jota sivutaan lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa. Vaikka moni muutos liittyykin enemmän operatiiviseen johtamiseen, kuten sopimustekniikkaan, asiakasohjaukseen ja yhteistyöhön mahdollisten uusien viranomaisten kanssa, on hallituksen nähtävä kokonaiskuva isoista linjoista ”

Treili hyödynsi Hallituspartnerien hallitusosaajien verkostoa ensimmäisen kerran keväällä 2022.  Tuolloin hallitustyöhön tulivat mukaan Pia Pursiainen ja Pirjo Virtanen.

Leena Lehtonen näkee Treilin hallituksella merkittävän roolin pohdittaessa sosiaalialan osaajapulaa ja peräänkuuluttaa ymmärrystä siitä kuinka suuren strategisen haasteen osaajapula asettaa alan toimijoille.  ”Tämä ei liity suoraan hyvinvointialueisiin, vaan pikemminkin rakenteisiin ja resursseihin. Vaikka meillä olisi selkeä tahtotila toteuttaa toimintaamme tietyllä tavalla, toteutus on äärimmäisen haastavaa koska tekijöitä ei ole. Näiden asioiden ymmärrys hallituksen tasolla on tärkeä mietittäessä työnantajamielikuvaa tai kilpailuetuja.”

Hallituksen tontilla tulevat näkymään myös muutoksessa oleva julkinen talousikkuna ja huoltosuhdetta heikentävä väestörakenteen muutos. ”Tämän päivän haasteita ovat ikääntyvä väestö, niukat resurssit ja työntekijöiden hyvinvointi. Näistä lähtökohdista hallitus joutuu pohtimaan mitä uutta meidän tulevaisuudessa pitäisi osata tehdä tai mitä meidän pitäisi osata tehdä toisin.”

Sosiaalialan yrityksen hallituksessa tarvitaan paitsi osaamista myös rohkeutta

HR-asiat tulevat painottumaan hallitustyössä entisestään, esimerkiksi työntekijöiden saatavuuden ja pysyvyyden varmistamisessa. ”Tämän lisäksi tarvitsemme rohkeutta miettiä sote-alalla ennen näkemättömiä ratkaisuja.” Tarvitaan ennakkoluulottomuutta, visiointikykyä sekä eri toimialojen yhdistämisen taitoa ja ymmärrystä. ”Mielestäni parhaimmat onnistumisen mahdollisuudet ovat niillä yrityksillä, jotka osaavat yhdistää eri toimialojen osaamista liiketoiminnan tueksi ja vahvuudeksi. Siitä ammennetaan uusia tulevaisuuden ratkaisuja. Esimerkkinä voisi mainita kaupunkikuvan kehittämisen, arkkitehtuurin, rakentamisen ja sosiaalipalveluiden tuotannon integroimisen.”

Vastuullisuus näkyy ja tuntuu kaikessa toiminnassa

Leena Lehtosen mukaan Treilillä tarkastellaan vastuullisuutta sen laajassa merkityksessä, ei ainoastaan erillisten segmenttien kuten ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun tai taloudellisen vastuun kannalta. ”Treilillä vastuullisuus on eräänlainen linssi, jonka läpi katsomme kaikkea toimintaamme. Lähtökohtana on yhteiskunnallinen näkökulma.” Tämä tarkoittaa, että on tarkasteltava yhteiskuntaa kokonaisuutena pohtien mitä vastuullisuus nimenomaan Treilin kannalta on tämän hetken maailmaan peilaten – mitä se tarkoittaa Treilin toiminnassa. ”Mielestäni vastuullisuutta on palveluiden, palvelurakenteen ja kaupunkikuvan kehittäminen tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Se ei ole pieni tai helppo tehtävä.” Liiketoiminnassa vastuullisuuteen kuuluu sekä riskien että mahdollisuuksien tiedostaminen. ”Riskit on minimoitava samalla kuitenkin tiedostaen, että suurin riski on käyttämättä jäänyt mahdollisuus. Tarvitaan avointa ennakkoluulotonta ajattelua sekä riskin ja mahdollisuuden tasapainoista puntarointia.”

Hallitus luo tulevaisuudenkuvan

Hallituksen valvonta- ja liiketoiminnan kehittämisfunktio ovat hallitustyön perusrakennetta, jonka pitää olla kunnossa koko ajan. Tiedusteltaessa hallituksen tärkeimpiä tehtäviä Leena Lehtonen nostaa esiin strategiafunktion. ”Hallituksen pitää määritellä missä ja minkälaisia haluamme tulevaisuudessa olla. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan miettiä yhteistyössä toimitusjohtajan ja muun johdon kanssa, mutta hallitukselta pitää tulla tulevaisuudenkuva.”

Parhaimmat onnistumisen mahdollisuudet ovat yrityksillä, jotka osaavat yhdistää eri toimialojen osaamista liiketoiminnan tueksi ja vahvuudeksi.

Hallituspartnereiden jäsenvälityspalvelu sujuvoitti rekrytointia

Sujuvoittaakseen viime keväänä toteutettua hallitusjäsenten rekrytointia Treili päätti hyödyntää ammattitaitoisten hallitusosaajien verkostoa. ”Halusimme löytää jäseniä, joilla on kokemusta hallitustyöstä ja mahdollisesti myös näköalaa muihin yrityksiin. Hallituspartnerien kautta pääsimme hyödyntämään uutta verkostoa.” Leena Lehtonen kuuli Hallituspartnerien jäsenvälityspalvelusta HHJ-kurssilla. Palvelua suositteli myös Treilin hallituksesta pois jäänyt Hallituspartnerit ry:n jäsen.

Leena Lehtosen kokemus palvelusta oli positiivinen: ”Hallituspartnerit hoiti toimeksiannon hyvin. Arvostan sitä, että he nimesivät yhteyshenkilön, jolle voi soittaa suoraan. Kaiken kaikkiaan yhteydenpito sujui mutkattomasti ja avoimesti. Tämä oli myös äärimmäisen kustannustehokas ratkaisu verrattuna niin rekrytointitoimeksiantoihin yleensä kuin headhuntereihin.

 

Treili Oy pähkinänkuoressa:
  • osakekannan omistaa 100 %:sti Sopimusvuorisäätiö sr
  • tuottaa mielenterveys- ja päihdepalveluita, ikäihmisten palveluita sekä perhepalveluita
  • yli 200 työntekijää
  • noin 300 asiakasta päivittäin palveluiden piirissä
  • liikevaihto noin 12 milj. euroa
  • yhteiskunnallinen yritys
  • visiona on, että Meillä kaikki voivat hyvin

Treili Oy on suomalainen sosiaalialan edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen mielenterveyspalveluita, ikäihmisten palveluita, ja perhepalveluita. Treilin omistaa Sopimusvuorisäätiö. Treilin liikevoitto käytetään asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin sekä palveluiden kehittämiseen.

Treili nimenä kuvaa paitsi jokaisen henkilökohtaista polkua tai reittiä eteenpäin (engl. trail), myös yhteistä tietä, jota kuljetaan ja joka on muodostunut sitä aiemmin kulkeneiden askelista. Nimen alkuosa viittaa Tampereeseen, josta Treili on lähtöisin.

Treili on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita ja toimimaan kestävän hyvinvoinnin rakentajana. Treilille vastuullisuus merkitsee ennen kaikkea strategian mukaista tavoitetta: Meillä kaikki voivat hyvin. Vastuullisuus kulkee käsi kädessä arvojen kanssa: inhimillinen kohtaamisen taito, yksilön arvostaminen, työn korkea laatu ja uudistumishalu. Treili haluaa omalta osaltaan pitää huolta yhteiskuntamme jäsenistä.

Tutustu Treiliin täällä