Kuusi teemaa näkemyksellisen strategian rakentamiseksi

Kai Virtanen, hallituksen puheenjohtaja
Hallituspartnerit ry

Luodakseen ja ohjatakseen muutosta omalla toiminnallaan kohti vuotta 2030 yrityksiltä edellytetään kokonaisvaltaista vahvaan näkemykselliseen strategiaan perustuvaa lähestymistapaa.

Tulevaisuuden menestyvät yritykset eivät ainoastaan reagoi muutoksiin, vaan ne luovat ja ohjaavat muutosta omalla toiminnallaan kohti vuotta 2030. Tämä vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka perustuu vahvaan näkemykselliseen strategiaan. Strategian muotoilun ensimmäinen vaihe, intuition rakentaminen, on keskeinen prosessi, joka asettaa pohjan yrityksen tulevaisuudelle.

Tässä blogissa käsittelemme kuutta teemaa, jotka muodostavat perustan näkemykselliselle strategialle. Muistutuksena, että eri arvoketjuissa toimivat yritykset tai erilaisessa elinkaaren vaiheessa olevat yritykset voivat tarvita kokonaisnäkemyksen rakentamiseksi ainoastaan 3-4 teemaa seuraavista vaihtoehdoista:

1. Ihmiset ja yhteisöllisyys

Asiakas on liiketoiminnan keskipiste. Näkemyksellinen strategia alkaa syvällisestä ymmärryksestä tulevaisuuden asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Se ei ainoastaan tarkastele nykyisiä mieltymyksiä, vaan ennakoi ja muotoilee tulevia odotuksia.

Tunnistettu ilmiö: Merkityksellisyyden tunne arjessa.

2. Osaaminen ja kyvykkyydet

Menestyvä strategia ei ole mahdollinen ilman sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Näkemyksellinen strategia tunnistaa henkilöstön nykyiset kyvykkyydet ja osaamisen tulevaisuuden työympäristössä sekä varmistaa heidän valmiutensa ja motivaationsa.

Tunnistettu ilmiö: Kilpailu työvoimasta.

3. Liiketoiminta ja palvelut

Tulevaisuuden liiketoimintamallit vaativat jatkuvaa innovaatiota ja sopeutumista. Näkemyksellinen strategia perustuu kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen markkinoiden kehityksestä ja kilpailuympäristöstä sekä rohkeisiin päätöksiin uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Tunnistettu ilmiö: Tuotteista asiakassuhteisiin.

4. Teknologia ja automaatio

Teknologian nopea kehitys muuttaa liiketoimintaa ja muotoilee asiakkaiden käyttäytymistä. Näkemyksellinen strategia hyödyntää teknologian mahdollisuuksia ennakoivasti ja varmistaa, että yritys pysyy kilpailukykyisenä digitaalisessa toimintaympäristössä.

Tunnistettu ilmiö: Tekoäly tietotyössä.

5. Vastuullisuus ja kestävät valinnat

Yritysten rooli yhteiskunnassa ja ympäristössä on entistä merkittävämpi. Näkemyksellinen strategia ottaa huomioon vastuullisuuden keskeisenä osana liiketoimintaa ja pyrkii luomaan pitkäkestoista arvoa sekä ympäristölle että yhteisölle.

Tunnistettu ilmiö: Parempi maailma.

6. Toimintaympäristö ja talous

Liiketoiminnan taloudellinen menestys riippuu ymmärryksestä toimintaympäristön muutoksista. Näkemyksellinen strategia perustuu parviälyä hyödyntävään analyysiin megatrendeistä ja tulevaisuuden ilmiöistä, jotka voivat muuttaa liiketoimintaympäristöä yllättäen ja pysyvästi.

Tunnistettu ilmiö: VUCA.

Tulevaisuusorientoituneiden yritysten merkitys korostuu entisestään, kun tarkastelemme lukuja. Rohrbeckin ja Kumin (2018) tutkimuksen mukaan nämä yritykset eivät ainoastaan menesty, vaan ne ovat 33% kannattavampia ja kasvavat 200% nopeammin kuin ne, joissa ei ole ennakointiosaamista. Yritysten on siis kiinnitettävä erityistä huomiota strategiaprosessin ensimmäiseen vaiheeseen, intuition rakentamiseen. Onko yrityksesi valinnut ne teemat ja ilmiöt, joiden kautta toteutatte systemaattisen analyysin toimintaympäristöstä? Onko toimintaympäristön analysointi säännönmukaisesti hallituksen ja johtoryhmän kokousten agendalla? Nämä kysymykset eivät ole vain teoreettisia pohdintoja, vaan ne ohjaavat yrityksen tulevaisuutta ja menestystä.

Strategia on suunnitelma menestyksestä tulevaisuudessa.

Olisiko meidän tärkeää kohdistaa seuraavaksi katseet alpha-sukupolven käyttäytymismalleihin niin asiakkaina kuin tulevaisuuden osaajina? Maailmaan syntyy viikoittain 2 800 000 alfa-sukupolven edustajaa, ja vuoteen 2025 mennessä alfa-sukupolvi tulee olemaan maailmanhistorian suurin sukupolvi. Vaikka alfa-sukupolven vanhimmat edustajat ovat vasta 13-vuotiaita, yritysten on tärkeää perehtyä heidän piirteisiinsä ja tarpeisiinsa jo nyt. Oletteko miettineet, että Teidän yrityksellä olisi oma ”Alpha Board”, joka testaisi ketterästi uusia palveluita ja liiketoimintamalleja? Henkilökohtaisesti tunnistan tämän mahdollisuuden arjessa päivittäin, sillä perheemme tytöt ovat juuri täyttäneet 12 ja 13-vuotta.

We are called to be architects of the future, not its victims.
-R. Buckminster Fuller 1895–1983