Hyvä strategia tehdään yhdessä

Elina Junnila, työnohjaaja, kouluttaja, toimitusjohtaja
Kotihoitopalvelu Sata Oy

Starttasimme alkuvuodesta kotihoitoalan yritykseni strategiapäivitystä. Kokoonnuimme ensimmäiseksi hallituksen kanssa visioimaan ja unelmoimaan missä ja millainen haluaisimme yrityksen olevan vuonna 2030. Kaikille oli selvää, että kasvua haetaan. Siinä missä osa visioi tasaista ja maltillista kasvua aiempien vuosien kasvun pohjalta ja nykyisiä palveluja kehittämällä, osa maalasi isolla unelmapensselillä uusia palveluja ja merkittävää kasvuloikkaa. Mikä mahtava pohja strategiakeskustelulle!

Tulevaisuuden visiointi ja tavoitteiden asettaminen on parhaimmillaan luovuuden, saatujen tulosten ja ennakoinnin tulosta. Ratkaisevimpia päätöksiä strategiaa päivitettäessä on kunnianhimon tason asettaminen oikeaan kohtaan: millainen visio kirittää meitä ja on kuitenkin riittävän realistinen. Itse uskon, että pitää maalata isosti, jotta tulokset voidaan maksimoida.

Kunnianhimon tason määrittämiselle antaa hyvän pohjan se, että strategiatyöhön osallistuvat kaikki toimijatasot: henkilöstö, johto ja hallitus. Hallitus katsoo pitkälle ja linjaa suuntaa. Se tuo visio- ja strategiatyöhön operatiivista johtoa laajemman näkökulman toimintaympäristöön mahdollisesti vaikuttavista muutoksista ja voi sitä kautta kirittää nostamaan tavoitetasoa astetta ylemmäksi. Operatiivinen johto on vastuussa strategian toteuttamisesta ja johtamisesta jokapäiväisessä tekemisessä. Tämä näkökulma toimii strategian valmistelussa hyvänä happotestinä: millaisia muutoksia arjessa vision ja strategian toteuttaminen vaatii? Pystymmekö tarvittaviin muutoksiin ja millaisella aikataululla? Työntekijät tuovat parhaimmillaan visiopohdintaan arjen näkökulman ja työntekijäkokemuksensa: millainen porukka ja työpaikka me unelmissamme olemme, jotta hallituksen viitoittama ja johtoryhmän ehkä vähän muokkaama visio voisi toteutua. Kun jokainen työntekijä kokee olevansa osa strategiaprosessia ja roolinsa merkitykselliseksi, organisaatio voi saavuttaa parempia tuloksia ja sitoutumista strategian toteuttamisessa.

Kun strategiaa tehdään koko porukalla, se on hyvä keino motivoida kaikki luomaan uutta ja katsomaan yhdessä tulevaan. Harva jos mikään yritys pyrkii ensisijaisesti pysymään paikallaan, kaikkialla tarvitaan jatkuvasti sekä sitkeää arjen tekemistä että uuden kokeilua ja unelmointia.

Sanoilla on merkitystä strategian työstämisessä. Strategiaprosessissa ja viestinnässä on tärkeää käyttää sanoja, jotka resonoivat eri sidosryhmien kanssa ja auttavat osallistujia ymmärtämään organisaation tavoitteet ja visiot omasta näkökulmastaan. Useimmat meistä innostuvat helpommin haaveilusta ja unelmoinnista kuin strategiapaperin työstämisestä – vallankin jos omat mielikuvat strategiatyöstä liittyvät sellaisen paperin työstämiseen, joka arkistoidaan mappiin X vanhenemaan siellä muutaman vuoden seuraavaa päivityskierrosta odottamaan.  Kun strategia tehdään yhdessä, syntyy jo prosessin aikana yhteinen ymmärrys strategiasta ja siitä mitä se vaatii. Mitä meille tarkoittaa paremmin tekeminen? Miten asiakkaille saadaan yhä parempi kokemus? Mitä uutta aiomme kokeilla, mistä luopua? Millaisesta onnistumisesta meillä palkitaan ja miten onnistumisia tuetaan?

Tekemistä vaille valmis

Meillä strategiaprosessi jatkui kahdella henkilöstön työpajalla ja toisella hallituksen työpajalla. Henkilöstön kanssa on mietitty strategiaa ennen kaikkea työnantajakuvan kautta: millainen meidän pitää olla työpaikkana, jotta yhdessä asetettu visiomme ja koko strategiamme valmistuttuaan on mahdollista toteuttaa. Olemme johtoryhmän kanssa vieneet strategiatyötä eteenpäin näiden työpajojen välillä. Kevään aikana strategia viedään hallituksen päätettäväksi. Yllätyksiä ja muutoksia strategiaan voi toki vielä tulla ennen kuin hallitus sen hyväksyy, mutta tuskin mitään suurta, koska kaikki ovat voineet olla jo valmistelussa mukana.

Kun kaikki ovat osallistuneet prosessiin suunnittelusta toteutukseen ja onnistumisten seurantaan, voi jokainen sidosryhmä nähdä oman roolinsa ja merkityksensä strategian toteuttamisessa. Mikäli henkilöstö ei ole osallistunut alusta alkaen luomistyöhön, on motivaatio ylhäältä alaspäin tulevien ohjeiden noudattamiseen yleensä heikkoa.

Päivitetyn strategian hyväksymisestä alkaa prosessin vaikuttavin vaihe ja suurin työ. Strategiapaperi ei muutu tyytyväisiksi asiakkaiksi, sitoutuneiksi työntekijöiksi eikä kasvaneeksi liikevaihdoksi itsestään. Strategian toteutuminen on sitkeää arjen tekemistä. Se on selkeiden ja saavutettavissa olevien ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden asettamista jokaiselle työntekijälle. Jatkuvaa viestintää ja laadukasta esihenkilötyötä. Se on myös uusien toimintatapojen, ideoiden ja tuotteiden jatkuvaa ideointia.

Hallituksen ja johdon tehtävä on pitää huoli, että into unelmoida ja nostaa kunnianhimoa ja tavoiterimaa pysyy koko porukalla.

Itse haluan maalata tänäkin vuonna isosti, leikkiä uusilla ideoilla ja ajatuksilla työn ääressä. Kevät on tälle ihanaa aikaa: aurinko paistaa yhä enemmän, ilma lämpenee ja jokainen kaipaa jotain uutta arkiseen aherrukseensa.