Pk-yrityksen vastuullisuus liiketoiminnassa

Erica Svärd, KTM, MBA
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

Vastuullisuus liiketoiminnassa ei ole enää sanahelinää, vaan tärkeä teema kaikessa yrityksen toiminnassa yrityksen koosta riippumatta. Jokaisen pk-yrityksen olisi hyvä huomioida vastuullisuus strategiassaan ja pitää sitä liiketoiminnan keskeisenä tavoitteena.

Vastuullisuus liiketoiminnassa ei ole enää sanahelinää, vaan tärkeä teema kaikessa yrityksen toiminnassa yrityksen koosta riippumatta.  Mitä kaikkea vastuullisuus tarkoittaa pk-yritysten arjessa jo tämän päivän toiminnassa ja lähitulevaisuudessa?

Mikä on liiketoiminnan kannalta ’pihvi’, kun puhutaan vastuullisuudesta? Lähtökohtaisesti vastuullisuudessa huomioitavat asiat riippuvat paljon yksittäisen pk-yrityksen toimialasta, sijainnista ja liiketoiminnan luonteesta.

Jokaisen pk-yrityksen olisi hyvä huomioida vastuullisuus strategiassaan ja pitää sitä liiketoiminnan keskeisenä tavoitteena.  Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa talouden tasapainottamista pitkäaikaisen kestävyyden kanssa ja myös oman yrityksen toiminnan vaikutusten huomioimista ympäröivään maailmaan. Tämän päivän valinnat yritystoiminnassa vaikuttavat siihen, miten kestävää huomista rakennetaan.

Mikä on yrityksen rooli kestävässä kehityksessä?

Vastuullista liiketoimintaa pitää katsoa laajemmin myös yhteiskunnallisena ilmiönä. On ymmärrettävä, mitä kestävä kehitys kokonaisuutena tarkoittaa ja miten se kytkeytyy oman yritykseni toimintaan. Kestävä kehitys tarkoittaa, että otetaan huomioon luonto ja ympäristö sekä ihmiset. Kestävä kehitys ei ole pelkästään maapallon kantokykyisyyttä tulevaisuudessa, vaan se tarkoittaa myös ihmisten ottamista huomioon. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen ovat osa kestävää kehitystä.

Mikä saa pk-yrityksen kiinnostumaan vastuullisuudesta? EK:n pk-vastuullisuusbarometrista (2021) nousee tärkeimpinä teemoina seuraavat:

  • organisaation arvot
  • asiakkaiden vaatimukset
  • organisaation maine / brändin rakentaminen
  • yhteiskunnallinen ilmapiiri ja julkinen keskustelu
  • liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Näyttää siltä, että pk-yrityksissä herätään ja ollaan kiinnostuneita entistä enemmän vastuullisuudesta. Samassa tutkimuksessa kysyttiin myös, onko YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) tuttuja. Vastaajista 41 % kertoi, että heillä on ainoastaan pintapuolinen käsitys niiden sisällöstä ja 40 % vastaajista kertoi, ettei tunne niiden sisältöä lainkaan. Vaikuttaa siltä, että kiinnostusta yrityksen näkökulmasta vastuullisuuteen on, mutta isoa kuvaa ei tunneta.

Matkaa päämäärään vielä riittää

Kun tarkastellaan pk-yrityksen vastuullisuutta johtamisen ja käytännön strategian kannalta, niin arjessa ainakin oma kokemukseni on, että on pitkä matka vielä juurruttaa vastuullisuus systeemisesti pk-yrityksen liiketoimintamalleihin ja johtamiseen. Arjen kiire ja alati muuttuva toimintaympäristö haastaa yrityksen miettimään resurssit ja tekemiset tarkasti ja aina ei ole tilaa systeemiselle strategiselle tarkastelulle.

On tärkeää työskennellä pk-yritysten tukena ja kehittää yritysten tietoisuutta vastuullisuudesta ja tulevaisuuden vaatimuksista. Tavoitteena on saada kestävyys hallituksen agendalle ja sieltä edelleen valutettua luontevana osana strategiaa ja koko henkilökunnan operatiiviseen toimintaan.

Kirjoittaja on Erica Svärd, KTM, MBA
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry