HALLITUKSEN AVAINTEHTÄVÄ

Minna Metsälä, partneri
Hallituspartnerit ry Tampere

Vaikka toimitusjohtajan valinta nähdäänkin ydintehtäväksi, monesti hallitukset eivät toimi kovin proaktiivisesti toimitusjohtajan seuraajavalinnassa eivätkä ole tuntosarvet ojossa organisaation omien kyvykkyyksien suhteen. 

Jo HHJ-koulutuksessa korostetaan hallituksen tehtävistä sekä toimitusjohtajan valintaa, tukemista ja erottamista että strategian vahvistamista ja sen täytäntöönpanon jatkuvaa seuraamista.

Vaikka toimitusjohtajan valinta nähdäänkin ydintehtäväksi, monesti hallitukset eivät toimi kovin proaktiivisesti toimitusjohtajan seuraajavalinnassa eivätkä ole tuntosarvet ojossa organisaation omien kyvykkyyksien suhteen.

Miksi asia koetaan vaikeaksi? Miksi on helpompaa puhua toimitusjohtajan kanssa johtoryhmän jäsenten kyvykkyyksistä, kehityskohteista ja potentiaalisista seuraajaehdokkaista kuin hallituksen kanssa toimitusjohtajan osalta vastaavista asioista? Kuitenkin jokainen meistä tietää, että toimitusjohtaja saattaa poistua rivistä joko omasta tahdostaan katsoessaan uusien tehtävien uudessa organisaatiossa antavan nykyistä enemmän, tapaturman tai sairauden johdosta tai siksi, että meidän yrityksemme tarvitsee uudenlaista johtamisosaamista ja ura tulee päätökseen tästä syystä.

Toimitusjohtajan arviointi on hallituksen säännönmukaista työtä

Kun asiasta keskustellaan säännöllisesti vuosikellon mukaan, toimitusjohtaja tietää, että hallitus tekee yhtä ydintehtävistään. Jos päivitetään avoimesti ns. toimitusjohtajaprofiilia – mitä osaamista yritys tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa menestyäkseen – toimitusjohtajalla on mahdollisuus kiinnittää huomioita omiin kehityskohteisiinsa ja arvioida myös itse omaa sopivuuttaan tehtävään jatkoa ajatellen. Monesti ajattelemme, että toimitusjohtajan vaihto tulee ajankohtaiseksi silloin, kun ikä tulee täyteen tai nykyinen on epäonnistunut tehtävässään. On hyvä muistaa, että myös sellainen tilanne on mahdollinen, jossa toimitusjohtaja on hoitanut erinomaisesti omaa postiaan yrityksen nykyisen kasvun ja menestyksen mahdollistamiseksi, mutta hänen osaamisensa ei riitä jatkossa esim. yritysostojen, kansainvälistymishaasteiden tai rajun saneeraustarpeen odottaessa nurkan takana. Tällaisessa tilanteessa hallituksen, erityisesti sen puheenjohtajan, keskustelut toimitusjohtajan vaihtamisen tarpeesta helpottuvat, kun voi käyttää apuna profiilin vaatimia kyvykkyyksiä ja verrata niitä nykyisen toimijan vahvuuksiin.

Hallituksen tärkeä tehtävä on osata valita yrityksen operatiiviseen johtoon henkilö, joka pystyy viemään yhtiön menestykseen jatkossa. Henkilö, joka kykenee ja haluaa – mieluummin jopa hinkuaa – toteuttaa hallituksen vahvistamaa strategiaa. Henkilö, joka saa organisaation kukoistamaan ja työkaverinsa hehkumaan innostusta. Tämän vuoksi jatkuva arvioiminen on tärkeää. Jos hallitus pitää tapanaan joko jokaisen kokouksen lopussa ns. closed sessionissa keskustella toimitusjohtajan vireestä ja suoritumisesta sekä kokouksissa huokuvasta ilmapiiristä, erillistä tähän keskittyvää kokousta ei välttämättä tarvita. Tällöinkin voi olla hyödyllistä kerran vuodessa esim. hallituksen itsearviointikokouksen yhteydessä käydä keskustelu myös toimitusjohtajan suoriutumisesta. Tämä voidaan toki toteuttaa myös johdon palkitsemisen yhteydessä, mutta suoriutumista on hyvä arvioida laajasti ja eteenpäin katsoen, ei pelkästään palkitsemiskriteerien täyttymisen osalta. Osa hallituksista kokee, että kerran vuodessa ilman toimitusjohtajaa pidettävä kokous tai sen osa on hyvä ja riittävä tapa toteuttaa tätä ydintehtävää.

Avoimuus on luottamuksen perusta

Palaute arvioinnista delegoidaan usein hallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Kun hän vuosittain käy ns. kehitys-, suoriutumis- tai palautekeskustelun – mikä tilaisuuden nimi missäkin yhtiössä onkin – hän saa tähän eväitä hallituksen arvioinnin perusteella. Tällainen keskustelu olisi tärkeää käydä myös omistajavetoisissa yrityksissä. Jos hallituksessa on riippumaton puheenjohtaja, olisi hyvä, että omistaja-toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välit ovat niin hyvät ja avoimet, että rakentava keskustelu tulevaisuudessa tarvittavista osaamisista voitaisiin käydä ilman, että tästä seuraa ylimääräinen yhtiökokous ja hallituksen vaihto.

Iloa, vastuullisuutta ja hyviä keskusteluita syksyn hallituksen kokouksiin toivottaen,

Minna Metsälä
Partneri, Ocio Oy
Hallituspartnerit ry Tampere