Perheyritys ja hallitus

Sakari Oikarinen
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry

Henokiens Association on yhdistys, jossa jäseninä on 46 perheyritystä Euroopasta ja Japanista. Pääsyvaatimuksena yhdistykseen on että perheyrityksellä on ikää yli 200 vuotta. Tilastollisesti vain kolme sadasta perheyrityksestä yltää neljännelle sukupolvelle.

Yksi pitkän iän salaisuus on, että omistajaperheet ovat onnistuneet kolmen ensimmäisen sukupolven aikana siirtymään Yrittäjäkulttuurista – Manageerauskulttuurin kautta – Omistajakulttuuriin. Merkittävänä  Henokiens-yritysten onnistumistekijänä tässä muutoksessa on ollut perheen ulkopuolisten mukaanotto ja johtamisrakenteiden ammattimaistaminen.  Viimeistään toisen sukupolven yrityksissä perheen ulkopuoliset ammattilaiset hallituksessa ovat mielestäni jo ehdoton edellytys johtamisen jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi.

Valveutuneissa toisen ja kolmannen sukupolven perheyrityksissä hallitus koostuu tyypillisesti omistajasuvun jäsenistä, yrityksen avainhenkilöistä, sekä perheen ja yrityksen ulkopuolisista hallitusammattilaisista.

Olennaista kehittämisen kannalta on, että kaikki hallituksen jäsenet osallistuvat omalta osaltaan tiedon tuottamiseen ja jalostamiseen kokousten välillä. Kaikkien osallistaminen tiedon keräämiseen ja jalostamiseen edellyttää sitä, että kunkin vastuualue tiedon tuottamisessa on etukäteen määritelty tiedon tarpeen ja laajuuden mukaan. Usein ulkopuoliset asiantuntijat yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa voivat keskittyä markkinasignaalien keräämiseen ja siten heidän informaation luonteensa voi olla strategisluonteista. Nuorempi sukupolvi yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa voi keskittyä enemmän operatiivisten tietojen kokoamiseen ja jalostamiseen. Näin kaikki hallituksen jäsenet on osallistettu tuottamaan päätöksenteolle tärkeitä tietoja juuri sillä osa-alueella heidän vahvimmilla osa-alueillaan.

Hallituksen työn tehokkuuden kannalta strukturointi ja formaalius on hyväksi. Tällainen työskentelymalli on sikälikin hyvä, että se on tuttua hallitusammattilaisille jotka ovat tottuneet siihen, että ydin on saada aikaan yritystä koskevia päätöksiä tehokkaasti.

Perheyrityksissä tämän tyyppisessä mallissa on kovasti opettelemista, koska omistaja ja yritys ovat niin yksi ja sama asia, että on vaikea pysytellä objektiivisena ja rationaalisena päätöksenteossa.

Päätöksenteko perheyrityksen hallituksessa on mitä suurimmassa määrin omistajatavoitteiden ja omistajapolitiikan toteuttamista ja siinä tehtävässä ammattimaisesti toimivalla hallituksella on suuri rooli. Johtamisen ammattimaistaminen ja formalisointi toimii välineenä hyvien rakenteiden luomisessa.

•Hallitus parhaimmillaan ”eriyttää” perheen bisneksestä ja auttaa siirtymään kohti manageeraus-kulttuuria

•Hallitus tarjoaa perheelle väylän kommunikoida arvovapaassa ympäristössä – facta först, kuten ruotsalaiset sanovat

•Hallitus tarjoaa väylän oppimiseen ja hiljaisen tiedon siirtoon – nuoren polven oppimisalusta

•Hallitus antaa mahdollisuuden revitalisaatioon eli liiketoiminnan hallittuun uudistumiseen